Reguamin Newslettera
 1. Usługę Newslettera świadczą

  • RMKREDYTY PL sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704999, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1132956782, REGON: 368840077, zwaną dalej: „RMK” lub Usługodawcą

  • Ronald Szczepankiewicz z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Strwiążyk 2c/11, 38-700, NIP: 1132712726, REGON: 146061209, zwaną dalej: „RS”

  • RM3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252859167, REGON: 388754617, zwaną dalej: „RM3” lub Usługodawcą

 2. Newsletter – to wiadomość elektroniczna przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która zawiera „Ranking najtańszych kredytów hipotecznych” publikowany na stronie www.rmkredyty.pl. Newsletter może zawierać również artykuły, informacje o promocjach, organizowanych szkoleniach i inne treści marketingowe.

 3. Użytkownik - osoba/podmiot zapisująca się na usługę umożliwiającą otrzymywanie treści publikowanych przez Usługodawcę.

 4. Usługa Newslettera przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

 5. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie.

 6. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych tj: posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej) oraz właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej.

 7. Usługodawca dostarcza Newsletter na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika, którego Użytkownik podaje w momencie zapisu na Newsletter. Zapis jest jednoznaczny z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie wysyłki Newslettera. Użytkownik dokonuje zapisu na usługę dobrowolnie.

 8. Niektóre serwery mogą potraktować Newsletter jako spam i z tego powodu Newsletter może nie dotrzeć do Użytkownika.

 9. Usługodawca nie ustala częstotliwości wysyłki Newslettera.

 10. Użytkownik zobowiązany jest przed zapisem na Newsletter zapoznać się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Newslettera.

 11. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@rmkredyty.pl

 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni roboczych.

 13. Użytkownik nie może dostarczać Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad wysyłki Newslettera czy przepisów prawa) o czym poinformuje Użytkownika minimum 7 dni przed ich wdrożeniem.

 15. Użytkownik może zrezygnować bez podawania przyczyny w każdym czasie z Usługi:

  • poprzez odstąpienie, wysyłając e-mail z informacja o odstąpieniu/rezygnacji z Newslettera na adres: kontakt@rmkredyty.pl

co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.